Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Afval loont spaarprogramma 2019-10-15T14:06:33+02:00

Algemene Voorwaarden Afval loont Spaarprogramma

April 2018

Artikel 1.       Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden is een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter aangeduid en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Deze begrippen hebben steeds de hierna volgende betekenis:
  • Account: het gebruiksaccount gemaakt door Spaarder, waarmee Spaarder toegang krijgt tot de Afval loont App, deel kan nemen aan het Afval loont Spaarprogramma en zijn/haar persoonlijke informatie zoals de geregistreerde contactgegevens, inlevermomenten, het spaarsaldo en de uitbetalingen kan inzien en beheren;
  • Afval loont: de besloten vennootschap Afval Loont Spaarders B.V., gevestigd te (3191 EM) Hoogvliet Rotterdam, aan de Middenbaan-Noord 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71267417;
  • Afval loont App: de (mobiele) applicatie van Afval loont en/of haar licentiegever(s) waarmee een Spaarderen unieke QR code kan opvragen ten behoeve van het inleveren van afval bij een Inleverpunt;
  • Afval loont Spaarprogramma: het spaarprogramma van Afval loont, waaraan Nederlandse gemeenten kunnen deelnemen, waarmee Spaarders kunnen sparen voor geld door het inleveren van gescheiden afvalstoffen bij een Inleverpunt;
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Afval loont;
  • Brengvoorwaarden: voorwaarden ten aanzien van afvalsoorten die door een Inleverpunt worden geaccepteerd dan wel geweigerd. De Brengvoorwaarden maken deel uit van de Algemene Voorwaarden voor deelname aan het Afval loont spaarprogramma en zijn te raadplegen via afvalloont.nl/brengvoorwaarden.
  • Content: alle gegevens, informatie en documenten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, spaargegevens van een Spaarder zoals spaarsaldo, uitbetalingen en inlevermomenten en alle door Afval loont of haar licentiegever(s) in de Afval loont App en op de Website beschikbaar gestelde gegevens, informatie en afbeeldingen in de breedste zin van het woord;
  • Inleverpunt: een filiaal van Afval loont waar (i) een Spaarder zijn Spaarpas kan activeren en(ii) Spaarders hun afval kunnen inleveren, al dan niet in het kader van het Afval loon Spaarprogramma;
  • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
  • Privacy Statement: het privacy statement van Afval loont, toegankelijk via https://www.afvalloont.nl/privacyreglement;
  • Spaarder: een natuurlijk persoon of maatschappelijke organisatie die deelneemt aan het Afval loont Spaarprogramma;
  • Spaarpas: een kaart die een Spaarder kan ophalen bij een van de Inleverpunten, als alternatief voor de Afval loont App;
  • Website: de website van Afval loont, toegankelijk via https://www.afvalloont.nl/ en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2.       Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) de deelname van Spaarder aan het Afval loont Spaarprogramma; (ii) gebruik van de Afval loont App; en (iii) op alle uit het Afval loont Spaarprogramma voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Afval loont diensten aan de Spaarder levert.
 • Afval loont kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website of in de Afval loont App. Spaarders worden door Afval loont geïnformeerd zodra de Algemene Voorwaarden gewijzigd zijn. Gaat Spaarder niet akkoord met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, dan is de enige mogelijkheid om deelname aan Afval loont en gebruik van de Spaarpas/Afval loont App te beëindigen.
 • Indien en voor zover enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Afval loont zal in dat geval de betreffende bepaling vervangen met een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig, ongeldig of onverbindend te zijn.
 • Afval loont is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze jegens Spaarder aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om de dienstverlening ten aanzien van onder meer de Website, Spaarpas, de Afval loont App, het Account, het Afval loont Spaarprogramma en/of de Inleverpunten (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening en/of procedurele en technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Artikel 3.       Afval loont Spaarprogramma

 • Spaarders kunnen met behulp van het Afval loont Spaarprogramma geld sparen door gescheiden huishoudelijk afval in te leveren bij een Inleverpunt in hun (deelnemende) gemeente in Nederland.
 • Afval loont voert het Afval loont Spaarprogramma in Nederland uit. Iedereen met een correspondentieadres in een Nederlandse gemeente die deelneemt aan het Afval loont Spaarprogramma, kan zich aanmelden.
 • Spaarders moeten ten minste 16 jaar oud zijn om de deel te kunnen nemen aan het Afval loont Spaarprogramma of toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Daartoe dient het “Toestemmingsformulier deelname Afval loont spaarprogramma” door de wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden ingevuld en door Spaarder bij eerste bezoek te worden ingeleverd bij een Inleverpunt in de gemeente waar Spaarder woonachtig is Het formulier is te downloaden via afvalloont.nl/toestemmingsformulier.
 • Sportverenigingen, scholen, religieuze instellingen, charitatieve instellingen, stichtingen en overige instellingen kunnen ook deelnemen. Bedrijven zijn vooralsnog uitgesloten van deelname.

Artikel 4.       Account

 • Voor deelname aan het Afval loont Spaarprogramma dienen Spaarders een Account aan te melden op de Website of via de Afval loont App. Afval loont behoudt zich het recht voor Spaarders te weigeren. Om je deelname aan het Afval loont Spaarprogramma mogelijk te maken, staat Spaarder er jegens Afval loont voor in en is Spaarder er verantwoordelijk voor dat i) de informatie die Spaarder bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) dat Spaarder de informatie in zijn Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.
 • Na het voltooien van de registratie ontvangt de Spaarder op het door hem geregistreerde e-mailadres een e-mail met activatielink. Pas na het klikken op de activatielink in deze e-mail kan de Spaarder beginnen met het sparen via de Afval loont App of de Spaarpas.
 • Spaarder dient de inloggegevens van zijn Account geheim te houden. Afval loont mag ervan uitgaan dat de persoon die gebruikmaakt van de inloggegevens daadwerkelijk de Spaarder is. Zodra Spaarder weet of vermoedt dat zijn inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Account, dient Spaarder Afval loont daar onverwijld van in kennis te stellen via info@afvalloont.nl.
 • Spaarder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van zijn Account wordt gemaakt. Afval loont is niet gehouden verloren saldo, om wat voor reden dan ook, te vergoeden of aan te vullen.
 • Spaarder dient bij registratie van het Account een IBAN-rekeningnummer op te geven. Dit mag uitsluitend een betaalrekening zijn. Afval loont kan geen spaarsaldo overmaken op een spaarrekening.

Artikel 5.       Afval loont App

 • Spaarder kan de Afval loont App gebruik voor:
  1. het tonen van een persoonlijke QR-code, waarmee de spaarder zich kan identificeren bij een Inleverpunt;
  2. het vinden van Inleverpunten, adressen, openingstijden en welke soorten gescheiden afval bij dat Inleverpunt kan worden ingeleverd;
  3. navigatie naar een Inleverpunt;
  4. inzage in een dashboard met relevante spaarresultaten, waaronder ingeleverde kilo’s, het daarmee gespaarde geld en CO2-uitstoot en inlevermomenten;
  5. inzage in en het beheren van eigen persoonlijke gegevens en het spaarsaldo;
  6. het aan Afval loont doorgeven van wensen met betrekking tot uitbetaling van het spaarsaldo;
  7. het aangeven dat Spaarder direct spaart voor een bij het Afval loont Spaarprogramma aangesloten maatschappelijke organisatie, in welk geval het gespaarde saldo rechtstreeks in het Account van die organisatie terechtkomt in plaats van in het eigen Account van de Spaarder;
  8. beheren van wensen met betrekking tot e-mails, zoals nieuwsbrieven;
  9. contact met Afval loont; en
  10. het ontvangen en vinden van berichten van Afval loont, bijvoorbeeld over spaaracties.

Artikel 6.       Spaarpas

 • Een Spaarder kan zijn Spaarpas na registratie en activatie van zijn Account afhalen bij een van de Inleverpunten.
 • De Spaarpas is strikt persoonlijk van de Spaarder. De Spaarpas blijft eigendom van Afval loont. De Spaarpas mag op geen enkele wijze geheel of ten dele veranderd of gekopieerd worden.

Artikel 7.       Verlies Spaarpas / (mobiel) apparaat

 • In geval van een defecte, verloren of gestolen Spaarpas, dan wel een (mobiel) apparaat waarop het Account van Spaarder actief is, dient Spaarder Afval loont onverwijld te informeren via info@afvalloont.nl. De betreffende Spaarpas wordt door Afval loont geblokkeerd en/of het wachtwoord het Account wordt gereset.
 • Spaarder is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit (onrechtmatig) gebruik van de Spaarpas/het Account. Afval loont is niet gehouden verloren saldo, om wat voor reden dan ook, te vergoeden of aan te vullen.
 • Spaarder dient na een situatie als bedoeld in artikel 7.1 een nieuwe Spaarpas aan te vragen via info@afvalloont.nl. De kosten van een nieuwe Spaarpas zijn voor Spaarder en bedragen EUR 3,50. Dit bedrag dient vooraf door overmaking te worden voldaan aan Afval loont. Na ontvangst van het bedrag zal Afval loont een nieuwe Spaarpas toezenden.
 • Een defecte Spaarpaas dient door Spaarder overhandigd te worden aan een medewerker bij een Inleverpunt. In geval van een defecte Spaarpas zonder uiterlijke beschadigingen, is de nieuwe Spaarpas gratis voor de Spaarder. Die beoordeling ligt enkel bij Afval loont.

Artikel 8.       Inleveren

 • Spaarder kan zijn gescheiden afvalstoffen uitsluitend inleveren bij een Inleverpunt en op dagen en tijdens openingsuren zoals vermeld op de Website.
 • In de Brengvoorwaarden van Afval loont is opgenomen welke afvalsoorten wel en niet door een Inleverpunt worden geaccepteerd. De in de Brengvoorwaarden vermelde opsommingen zijn niet limitatief. Afval loont en een Inleverpunt behouden zich het recht voor om afvalsoorten bij inlevering te weigeren.
 • Een Spaarder kan zich met de Afval loont App en/of Spaarpas identificeren bij een Inleverpunt. Het inleverpunt weegt de gescheiden afvalstoffen per soort en op het moment dat de medewerker de wegingen bevestigt, worden de wegingen en het daarmee gespaarde bedrag automatisch aan het Account van de desbetreffende Spaarder toegekend.
 • Spaarder is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde containers bij het Inleverpunt, in overeenstemming met de Brengvoorwaarden.
 • Vanaf het moment dat de wegingen van de door Spaarder ingeleverde afvalstoffen door een Inleverpunt bevestigd worden, zijn de afvalstoffen eigendom geworden van Afval loont.
 • Afval loont behoudt zich het recht voor om de spaarvergoedingen te wijzigen. Een wijziging van de spaarvergoedingen gaat vijf (5) werkdagen na bekendmaking in. De Spaarders worden over een wijziging geïnformeerd via een aankondiging in een Inleverpunt, de Website, een e-mail naar het door de Spaarders geregistreerde e-mailadres, de lokale huis-aan-huis krant en/of anderszins.

Artikel 9.       Saldo

 • Indien Spaarder een saldo heeft gespaard van minimaal EUR 10,00, zal Afval loont dit bedrag maandelijks aan Spaarder uitbetalen via het door Spaarder in zijn Account doorgegeven rekeningnummer, tenzij Spaarder in zijn Account heeft aangegeven te willen doorsparen. In dat laatste geval dient Spaarder wanneer Spaarder uitbetaling wenst van het gespaarde saldo, daartoe in zijn Account een betaalopdracht aan Afval loont te doen. Afval loont zal dit bedrag dan binnen tien (10) werkdagen overmaken.
 • Voor het actuele overzicht van de gespaarde bedragen en het huidige saldo kan de Spaarder terecht in zijn Account. Indien Spaarder van mening is dat het overzicht onjuistheden bevat, dan dient hij contact op te nemen met Afval loont, via info@afvalloont.nl. De vaststelling van het gespaarde saldo door Afval loont levert te dezer zake volledig bewijs op, behoudens door Spaarder geleverd tegenbewijs.
 • Indien het vermoeden bestaat dat er saldo verkregen is door oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik of diefstal, of dit is verkregen op een wijze die niet overeenstemt met de Algemene Voorwaarden, wordt dit bedrag niet toegevoegd aan het saldo van de Spaarder. In het geval van (vermoeden van) misbruik van de Spaarpas en/of de Afval loont App is Afval loont gerechtigd, na de Spaarder hiervan op de hoogte stellen, de Spaarpas/de QR code van de betreffende Spaarder te blokkeren en de Spaarder uit te sluiten van deelname aan het Afval loont Spaarprogramma. Van misbruik is in ieder geval sprake is geval van bedrog, cybercrime, het verschaffen van onjuiste/valse informatie, (overig) handelen in strijd met de Algemene voorwaarden en/of het op enigerlei wijze schade toebrengen aan Afval loont of haar partners.

Artikel 10.    IE-rechten

 • Alle IE-rechten ten aanzien van de Spaarpas, Afval loont App, Website en Content berusten bij Afval loont en/of haar licentiegever(s) Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Spaarder over te dragen.
 • Het is Spaarder niet toegestaan om:
  1. de Content en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), tenzij dwingend recht dit toestaat;
  2. de Afval loont App te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij dwingend recht dit toestaat;
  3. gebruik te maken van andere dan de door Afval loont ter beschikking gestelde tools om de Afval loont App te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van Content, dan wel om de Afval loont App op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  4. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 11.    Garanties

 • Spaarder aanvaardt dat de Website en de Afval loont App alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). Afval loont garandeert niet:
  1. dat de Afval loont App te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is;
  2. dat transacties zonder fouten of vertraging worden doorgegeven;
  3. dat het Afval loont Spaarprogramma doeltreffend is of bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of
  4. dat de via de Afval loont App/Website verstrekte informatie en Content juist, actueel en volledig is.
 • Afval loont is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet en/of het maken van back-upexemplaren van Content.
 • Spaarder garandeert dat hij voldoet aan alle wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen fiscaalrechtelijke, met betrekking tot uitbetalingen en ontvangst van het spaarsaldo.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Afval loont voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Afval loont of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Spaarder overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Afval loont (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de overeenkomst) ter zake van directe schade is niet meer dan EUR 1.000,-.
 • Afval loont is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, verlies of schade aan Content, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele schade, van welke aard dan ook.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade onmiddellijk maar in ieder geval binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Afval loont wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Afval loont vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13.    Privacy

 • Tijdens deelname aan het Afval loont Spaarprogramma, waaronder het gebruik van de Afval loont App en de Website en het aanmaken van een Account, verstrekt Spaarder persoonsgegevens aan Afval loont. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming. In het Privacy Statement van Afval wordt beschreven hoe Afval loont omgaat met jouw persoonlijke gegevens die Spaarder heeft verstrekt en hoe Afval loont de privacy van Spaarders beschermt.

Artikel 14.    Duur en beëindiging

 • Spaarder gaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. Spaarder kan de overeenkomst en daarmee zijn deelname aan het Afval loont Spaarprogramma op elk moment beëindigen door het Account via de Website of de Afval loont App te verwijderen of door een e-mail te sturen naar info@afvalloon.nl.
 • Afval loont behoudt zich het recht voor om het Afval loont Spaarprogramma te allen tijde te beëindigen. In dat geval worden Spaarders daarvan minimaal één (1) maand van tevoren op de hoogte gesteld. Tot de datum van beëindiging kunnen de Spaarders blijven sparen met hun Spaarpas en/of Afval loont App.
 • In geval van beëindiging als bedoeld in artikel 14.1 en 14.2, dient Spaarder dient de Spaarpas terug te brengen naar een van de Inleverpunten in zijn gemeente of via de post te versturen naar Afval loont: Postbus 129, 3190 AC Hoogvliet. Indien de Spaarder de Spaarpas niet retourneert binnen een week na beëindiging, dan zal Afval loont een bedrag van EUR 3,50 in mindering brengen op het saldo van de Spaarder.
 • Na beëindiging wordt de Spaarpas geblokkeerd en de QR code in de Afval loont App op non-actief gezet en kan Spaarder niet meer sparen. Het resterende saldo dat de Spaarder heeft bij Afval loont zal, eventueel na aftrek van het bedrag als bedoeld in artikel 14.3, binnen vier weken na beëindiging worden uitgekeerd op de door de Spaarder geregistreerde rekeningnummer, mits het uiteindelijke spaarsaldo hoger of gelijk is aan EUR 5,00.
 • Indien Spaarder gedurende een onafgebroken periode van zes (6) maanden geen gescheiden afval inlevert via zijn Account, ontvangt de Spaarder van Afval loont een e-mail, waarin Spaarder hierop geattendeerd wordt. Indien vervolgens nog één (1) maand wederom geen gescheiden afval wordt ingeleverd via het Account van Spaarder, komt het saldo ter beschikking van Afval loont.
 • In geval van misbruik als bedoeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden, is Afval loont gerechtigd, onder voorbehoud van haar overige rechten, Spaarder met onmiddellijke ingang uit te sluiten van verdere deelname aan het Afval loont Spaarprogramma. Het saldo van Spaarder zal Afval loont doneren aan de lokale voedselbank van de gemeente waar Spaarder als laatst een Inleverpunt heeft bezocht.

Artikel 15.    Slotbepalingen

 • Ondanks alle zorgvuldigheid die Afval loont besteedt aan haar service en het Afval loont Spaarprogramma kan het voorkomen dat een Spaarder niet tevreden is. Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de Website of de Afval loont App of via een e-mail aan info@afvalloont.nl.
 • Op deze Algemene Voorwaarden, deelname aan het Afval loont Spaarprogramma en het gebruik van de Spaarpas, Afval loont App of Website is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Spaarpas, Afval loont App of Website, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven